ดาวน์โหลด

การเปิดเผยข้อมูล

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 23.23 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 137 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.80 Mb ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง อ่าน : 120 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 184.49 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 109 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O19 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 121 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O20 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กันยายน 2561)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 128 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.33 Mb ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง อ่าน : 115 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 16.74 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 120 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 114 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ