ผู้บริหาร

<font color="#006600"><h3>นางสาวอลิน  ชินทรารักษ์ </h3></font>

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำบาดาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศทส.

ติดต่อกรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่อยู่ 26/83 อาคาร 2 ชั้น 1 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900