ข้อมูลองค์กร

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

▶ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวนโยบาย และแผนปฏิบัติการดิจิทัล รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบ แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3) ศึกษา พัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศ
4) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ ที่ตอบสนองผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5) ออกแบบ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

• ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. สนับสนุนงานอำนวยการของศูนย์ฯ ด้านงานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนงาน งบประมาณ โครงการและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร
5. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์กร

• ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม กำกับดูแลการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
3. บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
4. พัฒนา ควบคุม กำกับดูแลบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

• ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล

1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
2. กำหนดมาตรฐานและการเชื่อมโยงของข้อมูล
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศ
4. จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
5. ส่งเสริมให้คำแนะนำ และเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูล

• ส่วนระบบสารสนเทศ

1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์
2. จัดทำและเผยแพร่บริการข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตามประเมินผลการบริการระบบสารสนเทศ
3. จัดทำ ควบคุม กำกับดูแลเว็บไซต์ขององค์กร
4. ส่งเสริมให้คำแนะนำ และเผยแพร่การใช้ระบบสารสนเทศและการใช้โปรแกรมประยุกต์

• ส่วนภูมิสารสนเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
2. รวบรวม จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนที่แหล่งน้ำบาดาล
3. จัดทำระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมให้คำแนะนำ และเผยแพร่บริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
5. กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ศูนย์นาคราช)