ข้อมูลองค์กร

ผู้อำนวยการ

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์
Ms. Alin Chintraruck
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 02 666 7086 ภายใน : 7086
นายมานพ สาทถาพร
Mr. Manop Sartthaporn
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02 666 7087  ภายใน : 7087
นายกรกฎ สราญสุทธิ์
Mr. Korrakot Saransuth
ผู้อำนวยการ
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7095
นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส
Miss Phuangchat Chantawongso
ผู้อำนวยการ
ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 02 666 7096  ภายใน : 7096
นายนพ ผาลทอง
Mr. Nop Phantong
ผู้อำนวยการ
ส่วนระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02 666 7091  ภายใน : 7091
นางสาวกุสุมา นัยนภาเลิศ
Miss Kusuma Nainapalert
ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02 666 7104  ภายใน : 7104