ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมหารือ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 63
  • อ่าน 91
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 29 ภาพ

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมหารือ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และคัดเลือกกระบวนงานจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  อีกทั้ง ยังได้มีการชี้แจงแนวทางการประเมินคคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาการจัดมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำเสนอ (ร่าง) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล