ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 64
  • อ่าน 41
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

  วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่างแนวทางการประเมินฯ (หมวด 1-6) และร่างตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 อีกด้วย