ดาวน์โหลด

แผนแม่บท ประจำปี 2545-2549

แผนงาน โครงการและกิจกรรมหลักของยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง อ่าน : 328 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

2.4 สรุปยุทธศาสตร์และความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 -2549

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง อ่าน : 318 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

2.3 ร่างแผนแม่บทฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.22 Mb ดาวน์โหลด : 399 ครั้ง อ่าน : 385 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

2.2 ปัญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.98 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 367 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

2.1 สัมมนาการออกแบบระบบในภาพรวมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.71 Mb ดาวน์โหลด : 271 ครั้ง อ่าน : 382 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

1.3 สัมมนารายงานขั้นต้น (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2546) รายงานขั้นต้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.49 Mb ดาวน์โหลด : 271 ครั้ง อ่าน : 392 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

1.2 สัมมนารายงานขั้นต้น (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2546) ต้นร่างผนแม่บทฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb ดาวน์โหลด : 470 ครั้ง อ่าน : 380 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

1.1 สัมมนารายงานขั้นต้น (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2546) PMOC

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด : 249 ครั้ง อ่าน : 360 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ