ดาวน์โหลด

แผนแม่บท ประจำปี 2554-2558

- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.28 Mb ดาวน์โหลด : 297 ครั้ง อ่าน : 378 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 1 บทนำ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 382 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 2 โครงสร้างและข้อมูลสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 246 ครั้ง อ่าน : 353 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.72 Mb ดาวน์โหลด : 379 ครั้ง อ่าน : 390 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 4 บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 300 ครั้ง อ่าน : 352 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 301 ครั้ง อ่าน : 374 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 6 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหม่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด : 379 ครั้ง อ่าน : 354 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 6.5 แนวทางการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง อ่าน : 354 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 7 การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลแผนงานต่าง ๆ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 291 ครั้ง อ่าน : 342 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 8 โครงสร้างอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 259 ครั้ง อ่าน : 309 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- บทที่ 9 เอกสารอ้างอิง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 309 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

- ภาคผนวก ก1 แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 352 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ผู้ดูแล เว็บไซต์

จำนวนทั้งหมด 28 รายการ