ข้อมูลองค์กร

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

 

อำนาจหน้าที่ 

1. ตรวจสอบ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนและโครงการ

2. เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. เสนอผลงานการติดตามโครงการต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมเป็นสถิติ

4. จัดทำรายงานสรุปผลสำเร็จของแผนงานโครงการในแต่ละปีให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม