ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 63
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดโครงการประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
  1. กรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและองค์ประกอบของข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)