สมัครงาน / อบรม

รับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 22

  • อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 60
  • 2,531 อ่าน
Email

รับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22 จำนวน 370 คน


1.  การรับสมัคร
เปิดรับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 คน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ Download ใบสมัคร และคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./1) ในเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล “ข่าวสารน้ำบาดาล” (สมัครงาน/อบรม)

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.3 อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
2.4 เคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ำบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
มีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท ฯลฯ ผู้เป็นนายจ้าง (กรณีที่เป็นลูกจ้างบริษัทฯ) หรือสัญญาจ้างงานจากผู้ว่าจ้าง เป็นต้น 
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ผ่านงานเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลมาแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองผลงาน จากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
มาแสดง (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะออกหนังสือรับรองให้โดยมีเงื่อนไขห้ามนำไปใช้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาราชการ)
2.5 ไม่วิกลจริต หรือร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.6 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้น
ไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

3.  การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 22
3.2 คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./1)
3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- หลักฐานที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานเจาะน้ำบาดาล ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ตามข้อ 2.4)
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลฉบับเดิมที่สิ้นอายุแล้ว

4.  สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้
4.1 ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 (อาคาร 1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
4.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
4.3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 - 12
4.4 สมัครทางไปรษณีย์ (ems) โดยส่งใบสมัครไปที่ ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรมฯ
(ตามที่อยู่ข้างต้น)
4.5 สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยส่งใบสมัครไปที่ technic_train@dgr.mail.go.th 
(แล้วส่งใบสมัครและคำขอรับหนังสือรับรอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ (ต้นฉบับ) ไปที่ส่วนปฏิบัติการ
ด้านเทคนิคและฝึกอบรม สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยด่วน)

5.  วัน และสถานที่ฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมในพื้นที่ทุกภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1  ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 2  ภาคใต้ วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3  ภาคเหนือ วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 - 7 กันยายน 2560 จังหวัดอุดรธานี

ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 (อาคาร 1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2793 1004


เอกสารมีทั้งหมด 4 ไฟล์ 
1.รายละเอียดรับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล
2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลฯ
3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 22
4.คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล

**รวมเอกสารรับสมัครช่างเจาะ รุ่น 22** (อยู่ในรูปแบบ zip รวมเอกสารทั้ง 4 ไฟล์ไว้)