ข้อมูลองค์กร

ตราสัญลักษณ์กรม

พระนารายณ์เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกทั้งสามให้สงบปลอดภัย พระองค์จะทรงบำเพ็ญศีล สมาธิ ร่วมกับพญาอนันตนาคราช ซึ่งหมายถึงน้ำบาดาลด้วยพระทัย ที่แน่วแน่ในสมาธิ ทรงทำให้พญาอนันตนาคราชเกิดฌานสมาบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ดุจน้ำพระทัยที่สงบนิ่ง ของพระองค์กลั่นกรองจนเป็นน้ำบาดาลอันใส เย็นสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินและอันตรายทั้งปวง น้ำบาดาลอันเกิดจากพระทัยที่มีศีล คือ ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน เป็นข้าราชการที่มีความรู้ ฉลาดปราดเปรื่อง มุ่งมั่น เพื่อให้ผลงงานบรรลุเ ป้าประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พระกรซ้ายของ องค์พระนารายณ์ ทรงถือสังข์ปาญจะชันยะ เพื่อหลั่งทักษิโณทก ให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุขแด่มวลมนุษย์ พระกรขวาถือจักรหรือวิชรนาถ เพื่อผดุงความยุติธรรมและปราบอธรรม ให้สิ้นไปจากพิภพ