หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักผู้เชี่ยวชาญ

● ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานโครงการด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ทั่วประเทศ
● สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการด้านการวิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และเสนอแนะมาตรการ ข้อคิดเห็น ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
   เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
● ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการที่ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครอบคลุมมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
   เพื่อเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
● ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวซ้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

● เสนอแนะนโยบายด้านการจัดการคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาล
● กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
● กำหนดรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพบาดาลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
● ศึกษา วิจัย วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล เพื่อการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
● ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
● ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ำบาดาล
● ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการน้ำบาดาล และการระบายน้ำลงบ่อบาดาล ตามกฎหมายว่ด้วยน้ำบาดาล
● ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
● ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  ● เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
  ● ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

  ● ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมทรัพยากรและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้าง วินัย และรักษาระบบคุณธรรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

  ● จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล
  ● จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล
  ● ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

  ● จัดระบบการสำรวจ การเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล และให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

 

  ●  ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นไปตามแผนการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติและแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
  ● กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● ฝึกอบรมผู้ควบคุม รับผิดชอบการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล
  ● ปฏิบัติภารกิจในการจัดให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลและผู้รับเหมาเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งดำเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองให้วิศวกรและนักธรณีวิทยา
  ● บริหารจัดการกองทุนน้ำบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการต่าง ๆ ในกองทุนน้ำบาดาล
  ● เสนอแนะแผนงานและพัฒนากิจการน้ำบาดาล
  ● ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาน้ำบาดาล
  ● พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาล
  ● ฝึกอบรม ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน้ำบาดาล
  ● ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำบาดาล
  ● สำรวจและทำแผนที่อุทกธรณีวิทยา
  ● สำรวจธรณีฟิสิกส์ และภาพถ่ายทางอากาศ และดาวเทียม
  ● ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
  ● เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล
  ● ป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำบาดาล และผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
  ● ศึกษา วิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

 

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น
  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

 

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

 

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น

  ● ทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ● ดำเนินการศึกษา สำรวจ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลในระดับพื้นที่
  ● บริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  ● ส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  ● สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ● ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
  ● ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  ● สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ● ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในเบื้องต้น