ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
Mrs. Oranuj Lorphensri
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7111 ภายใน : 7111
นายยงยุทธ นาควิโรจน์
Mr.Yongyut  Nakawiroj
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 0 2666 7222  ภายใน : 7222
 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7333 ภายใน : 7333
นายประเสริฐ หมู่มาก
Mr.prasert  Mhumak
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7207 ภายใน : 7207
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
 
โทรศัพท์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำบาดาล
(นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 0 2666 7208 ภายใน : 7208