ข่าวสารนํ้าบาดาล

ใบอนุญาตเจาะ /ใช้น้ำบาดาล หาย!!! ต้องแจ้งความไหม???

  • อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 66
  • อ่าน 211
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ไม่ต้องแจ้งความ! ให้ผู้รับใบอนุญาตติดต่อแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว กรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การขอใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล และการประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0 2666 7324