ข่าวสารนํ้าบาดาล

ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลก่อนขออนุญาตใช้

  • อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 63
  • อ่าน 7,215
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลก่อนขออนุญาตใช้ 👨‍🚒💧
.
การขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ และคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (ยกเว้นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ)
.
***ในกรณีที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำเพื่อบริโภค จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ตามข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

🔰สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7324