ข่าวสารนํ้าบาดาล

การเลิกใช้น้ำบาดาล ยกเลิกอย่างไร???

  • อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 65
  • อ่าน 1,603
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

ผู้ใช้น้ำบาดาล เมื่อต้องการเลิกใช้น้ำบาดาล หรือพบว่าบ่อน้ำบาดาลชำรุดไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการ 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งการเลิกกิจการต้องจัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่