ข่าวสารนํ้าบาดาล

"วุฒิสภา" จัดพิธีส่งมอบการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting) คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา จัดพิธีส่งมอบการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงจอดรถ โรงอาหาร และลานอเนกประสงค์ให้แก่ 4 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  • อัพเดทวันที่ 19 ก.ย. 66
  • อ่าน 199
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภาโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จัดพิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บริหารสถาศึกษา คณะครู นักเรียน จาก 5 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านวังกว้างจังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting) เข้าร่วมพิธีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ คือ การก่อสร้างห้องน้ำขนาด 6 ห้อง การปรับปรุงโรงจอดรถ โรงอาหาร การต่อเติมอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 9x10 เมตร พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น การปรับปรุงโรงจอดรถ ขนาด 4x12 เมตร"โครงการกองทุนการศึกษา " เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

 

     ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน และ นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมในพิธีรับมอบการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมี นายสุวิทย์ บุญชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา) เป็นผู้แทนส่งมอบโครงการในครั้งนี้