ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้แจงโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจ

  • อัพเดทวันที่ 19 ก.พ. 67
  • อ่าน 180
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     จากการที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำภาคการเกษตร พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอยู่นอกเขตชลประทาน
 
     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภาคิณ มุกสิสุวรรณ นายกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทำนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ใช้น้ำน้อยและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งมอบการบริหารจัดการบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล
 
     สำหรับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกษตรกรผู้สนใจรวมกลุ่มกัน 8 - 15 ราย พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 60 - 500 ไร่ โดยยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งเอกสารไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) เมื่อได้รับเอกสารแล้ว สำนักฯ จะดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดทำแผนงานตามขั้นตอนต่อไป