ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.พ. 67
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย Puttipong P กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล  จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ดังนี้ 
     1. โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร
     2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     3. รายงานผลการประเมินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล