ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. ผนึกกำลังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.พ. 67
  • อ่าน 83
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และ นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีฯ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชน 

 

     ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการเตรียมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 ได้แก่ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก วันช้างไทย วันป่าไม้โลก วันน้ำโลก วันน้ำบาดาลแห่งชาติ วันป่าชุมชนชายเลนไทย และวันคุ้มครองโลก เน้นย้ำการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจ เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงฯ โดยขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรวมพลังจัดงานดังกล่าวให้สมพระเกียรติ ตลอดทั้งปี 2567 นี้

 

    ทั้งนี้ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะโฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอกิจกรรมงาน "วันน้ำบาดาลแห่งชาติ" ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ด้วย