ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญผู้แทนสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดนครศรีธรรมราช .

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 67
  • อ่าน 54
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
     วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) เชิญนายศันสนะ ธนศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลมิติพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ณ บ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับนางสาวเสาวณีย์ ขาวเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ โดยพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 80 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก มังคุด ทุเรียน ปาล์ม และพืชผักสวนครัว
     จากนั้นได้ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ อีก 1 แห่ง ที่บ้านต้นกอ หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ มีพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 81 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมังคุด ทุเรียน ปาล์ม และพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ได้รับฟังรายงานการใช้ประโยชน์โครงการและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลจากประธานกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป