ข่าวสารนํ้าบาดาล

ส่งมอบโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 พื้นที่บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 66
  • อ่าน 418
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) จัดการประชุมลงนามบันทึกส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำและระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระเติมน้ำ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 

     สืบเนื่องจาก ตำบลหนองนกแก้ว ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน แหล่งน้ำหลักมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองจั่น ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ใช้ได้แค่ช่วงฤดูฝน ระบบประปาเดิมในพื้นที่มีจำนวน 9 ระบบ สามารถบริการน้ำให้ประชาชนได้ 330 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำในตำบลหนองนกแก้วมีจำนวนมากถึง 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและทำการเกษตรอย่างมาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดทำ “โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี” ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ ทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจอุทกธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดจุดการพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมทั้งก่อสร้างระบบเติมน้ำและศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลผ่านความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

 

     รูปแบบโครงการประกอบด้วย

     1. บ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 6 บ่อ

     2. ถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

     3. โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Multistage ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ชุด

     4. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง

     5. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 ถัง

     6. จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 ชุด

     7. อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลพร้อมจุดบริการน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด

     8. ท่อเมนกระจายน้ำระยะทาง 5,300 เมตร

 

     ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถกระจายน้ำไปยัง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 หนองงูเหลือม , หมู่ 4 หนองจั่น , หมู่ 8 ช่องกลิ้งช่องกรด , หมู่ 9 หนองข่อย ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองนกแก้วไม่น้อยกว่า 6,128 คน หรือ 1,873 ครัวเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินผ่านสระเติมน้ำ ในพื้นที่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 แห่ง

 

     ทั้งนี้ การลงนามบันทึกการส่งมอบและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินงานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และสามารถร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีความสมดุล และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป