ข่าวสารนํ้าบาดาล

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) จังหวัดพัทลุง

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ค. 66
  • อ่าน 382
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 30 ภาพ

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านเกาะนางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

     โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านเกาะนางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็น 1 ใน 15  โครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในตำบลเกาะนางคำ ให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด จุดจ่ายน้ำถาวร และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด

 

     การดำเนินงานโครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึง 271,560 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่สามารถส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง และหมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 592 ครัวเรือน หรือ 1,828 คน มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ