ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Strengthening Groundwater Governance in the Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region”

  • อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 66
  • อ่าน 273
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่ นางปุณยวีร์ โทมัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวธนญดา​ สุวรรณ์​ นักธรณีวิทยาชำนาญการ และนางสาวชลินธร อุตส่าห์เพียร​ นักธรณีวิทยา​​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Strengthening Groundwater Governance in the Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region” (GIRA) ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)

 

โครงการ GIRA ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Stockholm Environment Institute (SEI) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลน้ำบาดาล ให้มีความเข้มแข็งภายใต้กรอบความเข้าใจเรื่องศักยภาพน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล รวมถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ทำการศึกษาในพื้นที่ที่มีการเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วใน 4 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เสียมเรียบ (ราชอาณาจักรกัมพูชา) เมืองเกิ่นเทอ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำบาดาล รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในระดับภูมิภาคในอนาคตโดยผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาวะธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในจังหวัดขอนแก่นและเมืองเกิ่นเทอ อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ (Acceptable state) ส่วนสภาวะธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในนครหลวงเวียงจันทน์และเสียมเรียบ อยู่ในระดับริเริ่ม (Incipient state)

 

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีการอภิปรายระดับผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “Advancing Current Groundwater Governance Provisions, Data Challenges and Research Interventions in the Lower Mekong Region” และการอภิปรายระดับหน่วยงานพันธมิตร หัวข้อ “Strengthening Groundwater Governance in the Lower Mekong Region”