ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

  • อัพเดทวันที่ 25 ม.ค. 67
  • อ่าน 298
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference

 

     โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ดังนี้

     - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำในพื้นที่น้ำเค็ม บ้านสันติสุข ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

     - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำและเสี่ยงน้ำเค็มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ บ้านสระแดงพัฒนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

     - โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1)

     - โครงการศึกษา สำรวจศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 2)

     - โครงการศึกษาและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและสนับสนุนการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

     - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการด้านการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล

     - มาตรการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     - ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

     นอกจากนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม