ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2567

  • อัพเดทวันที่ 13 มี.ค. 67
  • อ่าน 131
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมถึงการมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


"