ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2567

  • อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 67
  • อ่าน 148
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

 

   วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานผลการเบิกจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 และงบกลาง รายงานผลการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 รายงานการบันทึกรายการสินทรัพย์ และความก้าวหน้าการโอนสินทรัพย์ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารรายสัปดาห์ (Morning Talk)