ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ภาคกลางตอนบน

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.พ. 60
  • อ่าน 756
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปริมาณนำ้ในลุ่มแม่น้ำยมเริ่มลดระดับลง ทำให้หลายพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว ดำเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล สร้างความรับรู้และระดมความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างพร้อมเพรียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งนี้ขึ้น

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008