ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 20 ปี

  • อัพเดทวันที่ 3 ต.ค. 65
  • อ่าน 756
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 49 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 20 ปี (3 ตุลาคม 2565) โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

     ในการนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีสักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระวิษณุกรรม ศาลตายาย และถวายพวงมาลัยพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ บริเวณลานด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากนั้นได้ร่วมพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพ และยั่งยืน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และให้พระราชบัญญัตินี้ มีผลนับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง