ข่าวสารนํ้าบาดาล

โครงการ “พัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และสุขภาวะองค์กร”

  • อัพเดทวันที่ 26 ต.ค. 65
  • อ่าน 626
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ “พัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และสุขภาวะองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้การปฎิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและทางราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 50 ราย ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

      โอกาสนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมาย นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดโครงการฯ โดย ดร. อริสรา สิทธิยศ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง