ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 5 ปี

  • อัพเดทวันที่ 19 เม.ย. 66
  • อ่าน 386
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย กองแผนงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570) มีความชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกมิติ ทันต่อสถานการณ์ สามารถนำแผนไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป โดยมี นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง