ข่าวสารนํ้าบาดาล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • อัพเดทวันที่ 19 เม.ย. 66
  • อ่าน 210
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email

1) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2) แนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตามประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3) ผลการดำเนินงานที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรการฝึกอบรมที่หน่วยงานดำเนินการ