วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : ประปาบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

  • อัพเดทวันที่ 3 พ.ค. 66
  • 196 อ่าน
Email

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นตะกอนกรวดทราย เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้งและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพรงอากาศมีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืน