วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : ระบบประปาบาดาล เสริมความมั่นคงด้านน้ำ

  • อัพเดทวันที่ 9 พ.ค. 66
  • 252 อ่าน
Email

โครงการศึกษา สำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ พื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และระยะที่ 2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคได้เพียงพอต่อความต้องการภายในชุมชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชทำหน้าที่บริหารจัดระบบประปาบาดาลเพื่อบริการประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป