ข้อมูลองค์กร

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

นายกรกฎ สราญสุทธิ์
Mr. Korrakot Saransuth
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
นายพงษ์สทร วงค์เพชร์
Mr. Pongston Wongpet
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร)
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7097
นายกิจจา สมศักดิ์
Mr. Kitcha Somsak
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(งานระบบคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7097
นายพงศ์พันธ์ บำรุงกิจ
Mr. Pongpan Bamrungkit
นายช่างเทคนิค
(งานระบบคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7097
นายปัญญา แอมกองแก้ว
Mr. Panya Amgongkaew
เจ้าหน้าที่เทคนิค
(งานระบบคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
-
-
เจ้าหน้าที่เทคนิค
(งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
นายวิษณุ อรรถโยโค
MR. Visanu Auttayoko
จ้างเหมาบริการ
(ด้านจัดการงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
นายเจมส์บอล เข็มจรัส
MR. Jameball Kemjarat
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
นายรังสิมันต์ จูงใจ
MR. Rangsimun Joongjai
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7097
นายคณวัฒน์​ ผ่านอ้น​
Mr. Kanawat Phanon
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7097  ภายใน : 7097