ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์
Ms. Alin Chintraruck
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน
นางภูสิน เกตานนท์
Mrs. Phusin Ketanond
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565
นางสาววัชราพร เสียงสังข์
Ms. Watcharaporn Siengsung
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565
นายบรรจง พรมจันทร์
Mr. Banjong Promchan
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2564 - มีนาคม 2565
นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
Mr. Sutthipol Iamprasertkul
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2564
นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
Mr. Kriangsak Pirarai
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
พฤษภาคม 2561 - มกราคม 2563
นายกุศล โชติรัตน์
Mr. Kuson Chotirat
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม 2560 - พฤษภาคม 2561
นายวินัย สามารถ
Mr. Vinai Samart
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
ตุลาคม 2556 - มกราคม 2560
นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์ทวีวัง
Mr. Terdsak Subthaweewang
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556
นายไพศาล ลักขณานุรักษ์
Mr. Paisarn Lakkananurak
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 2555
นายกมลศักดิ์ บัวอ่อน
Mr. Kamolsak Bua-on
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำรงตำแหน่ง
ตุลาคม 2547 - พฤษภาคม 2553