ข้อมูลองค์กร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายมานพ สาทถาพร
Mr. Manop Sartthaporn
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02 666 7087 ภายใน : 7087
นางสาวจิรนันท์ ฝูงใหญ่
Miss Jiranun Fungyai
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานวิชาการและแผน)
โทรศัพท์ : 02 666 7088  ภายใน : 7088
นายจตุพล สารีบท
Mr. Jatuphon Sareebot
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(งานอำนวยการ)
โทรศัพท์ : 02 666 7089  ภายใน : 7089
นางสาวศิริพร สืบเสระ
Miss Siriporn Suebsera
นักจัดการงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02 666 7090  ภายใน : 7090
นางสาวกุลธิดา อินทร์งาม
Miss Kultida inngam
นักวิชาการพัสดุ
(งานพัสดุ)
โทรศัพท์ : 02 666 7095  ภายใน : 7095
นางสาวทัศนีย์ พันธ์ดี
Miss Tadsanee Phandee
เจ้าพนักงานธุรการ
(งานธุรการ)
โทรศัพท์ : 02 666 7090  ภายใน : 7090
นายสิทธิพงษ์ ศรีเพ่ง
Mr. Sittipong Sripang
นายช่างเทคนิค
(งานยานพาหนะและอาคารสถานที่)
โทรศัพท์ : 02 666 7089  ภายใน : 7089