ข้อมูลองค์กร

ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล

นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส
Miss Phuangchat Chantawongso
ผู้อำนวยการส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 02 666 7096 ภายใน : 7096
นายอานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ
Mr. Arnont Singlumlert
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานติดตามข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7096  ภายใน : 7096
นางสาวนที นุ่มนิ่ม
Miss Natee Numnim
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานติดตามข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7099  ภายใน : 7099
นายธนจักร ริจิรวนิช
Mr. Thanajak Richirawanich
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7096  ภายใน : 7096
นายประวิทย์ ลครพล
Mr.Prawit Lakhonpon
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
(งานติดตามข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7099  ภายใน : 7099
นางสาววิมลรัตน์ อะปะหัง
Miss Wimonrut Apahung
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
(งานติดตามข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7099  ภายใน : 7099
ว่าที่ร.ต.ณธมน ภรณ์วรานนท์
Acting 2 Lt. Nartharmon Phornwaranon
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ 02 666 7099 ภายใน 7099
นางอภิญญา อนุเดช
Mrs. Apinya Anudech
จ้างเหมาบริการ
(ด้านบันทึกและตรวจสอบข้อมูล)
โทรศัพท์ : 02 666 7099 ภายใน : 7099