ข้อมูลองค์กร

ส่วนระบบสารสนเทศ

นายนพ ผาลทอง
Mr. Nop Phantong
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02 666 7091 ภายใน : 7091
นายเอกพงศ์ เกตุเอม
Mr. Ekkapong Kate-Aim
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 02 666 7092  ภายใน : 7092
นายจักรกฤษณ์ ลีทอง
Mr. Jakkrit Leethong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(งานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 02 666 7093  ภายใน : 7093
นางสาวธิราพร ศรีรัตน์
Miss Tiraporn Srirat
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 02 666 7000  ภายใน : 7501
นายพุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์
Mr. Puttipong Pipatpong
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7000  ภายใน : 7501