ข้อมูลองค์กร

ส่วนภูมิสารสนเทศ

นางสาวกุสุมา นัยนภาเลิศ
Miss Kusuma Nainapalert
ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02 666 7104 ภายใน : 7104
นางสาวโสรยา วงษาไฮ
Miss Soraya Wongsahai
นักธรณีวิทยาชำนาญการ
(ฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02 666 7108  ภายใน : 7108
นายจักรกฤษณ์ ลีทอง
Mr. Jakkrit Leethong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
โทรศัพท์ : 02 666 7105  ภายใน : 7105
นางสาวนารีรัตน์ รำมนา
Miss Nareerat Rummana
จ้างเหมาบริการ
(ด้านจัดการงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02 666 7109  ภายใน : 7109
นางสาวเกวลี จันทร์หอม
Miss Kewalee Janhom
จ้างเหมาบริการ
(ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 02 666 7103  ภายใน : 7103