ข่าวสารนํ้าบาดาล

องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการศึกษาอบรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • อัพเดทวันที่ 17 ก.ย. 66
  • อ่าน 293
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ
     วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้เสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพฯ
 
     ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นางสาววัชราพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 11 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 10 จำนวน 2 คน คือ นายศุภกรณ์ หอมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายณัฐพร สกุลแก้ว นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ