ค้นหา

คำค้นหา “application” จำนวนทั้งหมด 6 รายการ

  • การใช้งาน Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อหาพิกัดสำหรับใช้ในงานด้านน้ำบาดาล

  • แอปพลิเคชัน Badan4Thai

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาล เพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

  • Application Badan4Thai รู้ไว้ก่อนใช้น้ำบาดาล

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library)

  • สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลจัดอบรม “Workshop on Groundwater Modeling - Part 2 : Application of Flow and Subsidence Simulations”

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ