ข้อมูลองค์กร

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  

 

ประกาศ ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน

 
 

ข้อ ๗ คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

     (๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ

     (๒) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมและการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ

     (๓) ส่งเสริม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม

     (๔) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิจารณาให้ความเห็นเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจริยธรรม

     (๕) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการดำเนินการกับข้าราชการในส่วนราชการที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม

     (๖) เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการในส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     (๗) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการในส่วนราชการ

     (๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือ

มีข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรมในกรณีหัวหน้าส่วนราชการ

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณา

     (๙) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

     (๑๐) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานจริยธรรมของส่วนราชการ

     (๑๑) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

     (๑๒) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ

    (๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย
 


 

 คณะกรรมการจริยธรรม

 - ประกาศ ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทดแทน ครั้งที่ 1 
 - ประกาศ ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

 กฎหมาย/ระเบียบ

 - แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
 - แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน

 - ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 - ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง นโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GIFT Policy)
 - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019.2/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม
   หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

 - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว 9 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
 - ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
 - แนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตามประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

 - แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   รอบ 12 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

 - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนงานงานโครงการ
   โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

 สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

 - จุลสารข่าววินัยและจริยธรรม ปีที่ 3 ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
 - จุลสารข่าววินัยและจริยธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 - จุลสารข่าววินัยและจริยธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 - จุลสารข่าววินัยและจริยธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
 - จุลสารข่าววินัยและจริยธรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

 รางวัลที่ได้รับ

 - เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โครงการ/กิจกรรม

 ปีงบประมาณ 2567
 - โครงการคนดีมีคุณธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำบาดาล"