ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารส่วนภูมิภาค

นางพบพร เศรษฐพฤกษา
Mrs. Pobporn Settaprueksa
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 (ลำปาง)
โทรศัพท์ : 0 5428 2356 ภายใน : 4101
นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล
Mr. Tanongsak Lochoosakul
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 2 (สุพรรณบุรี)
โทรศัพท์ : 0 3555 0715-6 ภายใน : 4201
นายอุโรม แก้วจันทร์
Mr. Urom Keawchan
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 3 (สระบุรี)
โทรศัพท์ : 0 3638 7200 ภายใน : 4301
นายวิทยา มีนิสัย
Mr. Wittaya Meenisai
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 4 (ขอนแก่น)
โทรศัพท์ : 0 4323 6663 ต่อ 01 ภายใน : 4401
นายสมพงษ์ พงษ์พนานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 5 (นครราชสีมา)
โทรศัพท์ : 0 4495 3687 ภายใน : 4501
นายมณเฑียร จงจินากูล
Mr. Montian Chongginakul
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 6 (ตรัง)
โทรศัพท์ : 0 7582 5700-1 ภายใน : 4601
นายสรศักดิ์ ศรแก้ว
Mr. Sorasak Sornkaew
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 7 (กำแพงเพชร)
โทรศัพท์ : 0 5585 1130 ภายใน : 5101
นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์
Mr. Chalermpon Pornprasit
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 8 (ราชบุรี)
โทรศัพท์ : 0 3233 4872-5 ภายใน : 5201
นายวิจิตร สดสะอาด
Mr. Vijit Sodsa-ard
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 9 (ระยอง)
โทรศัพท์ : 0 3867 7768 ภายใน : 5301
นายสมศรี พร้อมญาติ
Mr. Somsri Phromyat
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 10 (อุดรธานี)
โทรศัพท์ : 0 4292 0655 ภายใน : 5401
นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์
Mr. Pattanawit Jitpitak
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 11 (อุบลราชธานี)
โทรศัพท์ : 0 4531 1763 ภายใน : 5501
นายสุวิทย์ บุญชัย
Mr. Suvit Bunchai
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 12 (สงขลา)
โทรศัพท์ : 0 7433 0225 ภายใน : 5601