ข้อมูลองค์กร

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของราชการบริหารส่วนกลาง
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
ราชการบริหารส่วนกลาง Office of Administration
อธิบดี Director General
รองอธิบดี Deputy Director General
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ Plan and Policy Analyst, Expert Level

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่ม: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Public Sector Development Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Plan and Policy Analyst, Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่ม: กลุ่มตรวจสอบภายใน Internal Audit Group
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Internal Auditor, Senior Professional Level
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ Internal Auditor, Professional Level
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ Internal Auditor, Practitioner Level
นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของกลุ่มนิติการ
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่ม: กลุ่มนิติการ Legal Group
นิติกรชำนาญการพิเศษ Legal Officer, Senior Professional Level
นิติกรชำนาญการ Legal Officer, Professional Level
นิติกรปฏิบัติการ Legal Officer, Practitioner Level
นิติกร Legal Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักบริหารกลาง
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักบริหารกลาง Bureau of Central Administration
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง Director of Bureau of Central Administration
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
พนักงานบริการ Service Officer
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ Public Relations and Dissemination Subdivision
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ Public Relations Officer, Professional Level
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ Public Relations Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน Assistant Public Relations Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน Assistant Public Relations Officer, Operational Level
นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
นายช่างเทคนิค Technician
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource Management Subdivision
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Human Resource Officer, Senior Professional Level
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Human Resource Officer, Professional Level
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Human Resource Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
พนักงานบริการ Service Officer
ส่วนการคลัง Finance Subdivision
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Finance and Accounting Analyst, Professional Level
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนพัสดุ Supply Subdivision
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ Supply Analyst, Professional Level
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Supply Analyst, Practitioner Level
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน Supply Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน Supply Officer, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
พนักงานบริการ Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของกองแผนงาน
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
กอง: กองแผนงาน Planning Division
ผู้อำนวยการกองแผนงาน Director of the Planning Division
งานธุรการ General Service Section
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Officer
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ Planning and Budgeting Subdivision
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Plan and Policy Analyst, Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Officer
ฝ่ายติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation Subdivision
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Plan and Policy Analyst, Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
วิศวกรชำนาญการพิเศษ Engineer, Senior Professional Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
นักธรณีวิทยา Geologist
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ International Relations Subdivision
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Plan and Policy Analyst, Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
ศูนย์: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Information Technology Center
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล Director of the Groundwater Information Technology Center
งานธุรการ General Service Section
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Data System Group 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ Computer Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Computer Technical Officer, Practitioner Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Officer
กลุ่มระบบสารสนเทศ Information System Group
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ Computer Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Computer Technical Officer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ Computer System Officer
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Officer
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer and Communication System Group
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ Computer Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Computer Technical Officer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
เจ้าหน้าที่เทคนิค Assistant Technician

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล Bureau of Groundwater Control
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล Director of Bureau of Groundwater Control
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนแผนงานและประเมินผล Planning and Evaluation Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Plan and Policy Analyst, Professional Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล Groundwater Management and Control Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
นายช่างเทคนิค Technician
ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม Technical Operation and Training Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
เจ้าหน้าที่เทคนิค Assistant Technician
ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล Groundwater Development Fund Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ Mineral Resources Technical Officer, Senior Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Finance and Accounting Analyst, Professional Level
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีอาวุโส Mineral Resources Officer, Senior Level
นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักพัฒนาน้ำบาดาล Bureau of Groundwater Deveplopment
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล Director of Bureau of Groundwater Deveplopment
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน Development and Preparation of Standards Group
วิศวกรชำนาญการพิเศษ Engineer, Senior Professional Level
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นักธรณีวิทยา Geologist
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล Groundwater Engineering Group
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ Mechanical Engineer, Senior Professional Level
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Knowledge Promotion and Technology Transfer Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
นายช่างเทคนิค Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล Bureau of Groundwater Exploration and Potential Assessment
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล Director of Bureau of Groundwater Exploration and Potential Assessment
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มพัฒนางานสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล Development of Groundwater Exploration and Potential Assessment Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
วิศวกรรังวัดชำนาญการ Survey Engineer, Professional Level
วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ Survey Engineer, Practitioner Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
วิศวกร Engineer
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลที่ 1 Groundwater Exploration and Potential Assessment Area 1 Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างสำรวจชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย Photogrammetrist
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electrician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลที่ 2 Groundwater Exploration and Potential Assessment Area 2 Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างสำรวจชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย Photogrammetrist
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electrician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
   
ส่วนสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลที่ 3 Groundwater Exploration and Potential Assessment Area 3 Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย Photogrammetrist
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electrician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลที่ 4 Groundwater Exploration and Potential Assessment Area 4 Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างสำรวจชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างรังวัดชำนาญงาน Surveyor, Experienced Level
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน Surveyor, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electrician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล Bureau of Groundwater Conservation and Restoration
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล Director of Bureau of Groundwater Conservation and Restoration
นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ Geologist, Expert Level
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล Research and Development of Groundwater Conservation and Restoration Group 
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ Mechanical Engineer, Professional Level
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ Mechanical Engineer, Practitioner Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นายช่างเทคนิค Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Monitoring Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างสำรวจ Surveyor
ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Restoration Subdivision
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
นายช่างเทคนิค Technician
ส่วนวิเคราะห์น้ำบาดาล Groundwater Analysis Subdivision
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ Scientist, Senior Professional Level
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ Scientist, Professional Level
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Scientist, Practitioner Level
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน Scientific Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน Scientific Officer, Operational Level
นักวิทยาศาสตร์ Scientist
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
พนักงานห้องทดลอง Laboratory Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 Bureau of Groundwater Resource Regional 1
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลลำปาง Lampang Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 Bureau of Groundwater Resource Regional 2
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 2
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลสุพรรณบุรี Suphanburi Groundwater Development Center
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 Bureau of Groundwater Resource Regional 3
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 3
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลอาวุโส Mechanic, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลสระบุรี Saraburi Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 Bureau of Groundwater Resource Regional 4
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลอาวุโส Mechanic, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลขอนแก่น Khonkaen Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 Bureau of Groundwater Resource Regional 5
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ Geologist, Senior Professional Level
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
นายช่างเครื่องกลอาวุโส Mechanic, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลนครราชสีมา Nakhonratchasima Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 Bureau of Groundwater Resource Regional 6
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลตรัง Trang Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 Bureau of Groundwater Resource Regional 7
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 7
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลกำแพงเพชร Kampangpet Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 Bureau of Groundwater Resource Regional 8
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 8
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลราชบุรี Ratchaburi Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลราชบุรี Ratchaburi Groundwater Development Center
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ Mineral Resources Technical Officer, Senior Professional Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 Bureau of Groundwater Resource Regional 9
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 9
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลระยอง Rayong Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 Bureau of Groundwater Resource Regional 10
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 10
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลอุดรธานี Udonthani Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 Bureau of Groundwater Resource Regional 11
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 11
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลอุบลราชธานี Ubonratchathani Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer

 

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างและตำแหน่งข้าราชการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12
สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อสำนัก/กลุ่มงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
สำนัก: สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 Bureau of Groundwater Resource Regional 12
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 Director of Bureau of Groundwater Resource Regional 12
ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Subdivision
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน General Service Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน Finance and Accounting Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน Finance and Accounting Officer, Operational Level
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
กลุ่มวิชาการน้ำบาดาล Groundwater Technician Group
นักธรณีวิทยาชำนาญการ Geologist, Professional Level
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ Geologist, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน Technician, Experienced Level
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน Technician, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักธรณีวิทยา Geologist
ส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล Groundwater Management Subdivision
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ Mineral Resources Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ Mineral Resources Technical Officer, Practitioner Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน Mineral Resources Officer, Experienced Level
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน Mineral Resources Officer, Operational Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Technical Officer
เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล Groundwater Resources Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
   
ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลสงขลา Songkhla Groundwater Development Center
วิศวกรชำนาญการ Engineer, Professional Level
วิศวกรปฏิบัติการ Engineer, Practitioner Level
นายช่างเทคนิคอาวุโส Technician, Senior Level
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน Mechanic, Experienced Level
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน Mechanic, Operational Level
วิศวกร Engineer
นายช่างเทคนิค Technician
นายช่างเครื่องกล Mechanic
ช่างเจาะบ่อบาดาล Groundwater Well Drilling Technician
เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer