คำถามที่พบบ่อย

1. ในกิจกรรมที่ 1 – 5 เมื่อค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลเหลือ สามารถนำงบประมาณที่เหลือมา ถัวจ่ายเป็นค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หรือไม่?

ตอบ : กิจกรรมที่ 1-5 กำหนดไม่ให้ถัวจ่าย เนื่องจาก ในแต่ละกิจกรรมจะดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนและระยะที่กำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานในภาพรวมล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ล่าช้าไปด้วย ดังนั้น ในช่วงแรกของโครงการขอให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินโดยในแต่ละกิจกรรม 1-5 โดยมิให้ถัวจ่ายเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายก่อน หากมีปัญหา อุปสรรค หรือดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินคงเหลือ จะนำไปดำเนินการในรายการที่งบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้ จะนำปัญหา อุปสรรค เสนอคณะกรรมการ กพน. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ถัวจ่ายได้ต่อไป (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ถ้าหากมีการจ้างเฉลี่ย 12 เดือน และจ้าง 2 คน เดือนละ 4,000 บาท ก็จะจ้างไม่ได้ เงินส่วนที่เหลือจากการจ้างเหมาบริการต้องคืนหรือไม่?

ตอบ : ได้จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประมาณเดือนละ 8,300 บาทต่อ 1 คน หากจ้างต่ำกว่าแล้วผลงานได้ตามเป้าหมาย หากมีเงินในรายการนี้คงเหลือสามารถถัวจ่ายไปดำเนินการรายการอื่นได้ ยกเว้นกิจกรรมที่ 1-5 (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

3. กรณีงบประมาณ จำนวน 35,000 บาท ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และ อปท. ปัจจุบัน จะมีค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง และค่าน้ำมัน ถ้างบ 35,000 บาท ไม่เพียงพอจะทำอย่างไร?

ตอบ : กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมไว้ ตั้งไว้เป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุเป้าหมายอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งคาดว่างบประมาณเพียงพอ (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ