คำถามที่พบบ่อย

1. อยากให้มีกระดานถาม – ตอบในเว็บไซต์ของ ทบ. เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ?

ตอบ : ตอนนี้ก็มีในเว็บไซต์ของ ทบ.อยู่แล้ว ที่เขียนว่า "บริการ ทสจ. และ สทบ."ส่วนกระดานถาม – ตอบ กำลังพิจารณาอยู่ (ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี)

2. ต้องการให้ ทบ. ประเมินศักยภาพของน้ำบาดาลในแต่ละจังหวัดน้ำที่เหลือมีกี่ลูกบาศก์เมตร และใช้ไปเท่าไร คงเหลือ เท่าไร และมีปริมาณน้ำเติมเท่าไร และต้องการทราบความเสี่ยงของการขาดสมดุลของชั้นน้ำบาดาลในแต่ละจังหวัด?

ตอบ : คำถามนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่จำเป็นต้องนำไปใช้ ทาง ทบ. กำลังดำเนินการจัดรวบรวมข้อมูลให้อยู่ แต่ว่าคงไม่เสร็จโดยเร็ว แต่สุดท้ายแล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่ต้องมีทุกเขตทุกจังหวัด (ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี)

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ