คำถามที่พบบ่อย

1. ในการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลเมื่อดำเนินการสำรวจแล้วพบว่าสภาพบ่ออยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ดี ทางช่างของกรมเห็นควรให้ทำการเป่าล้างบ่อก่อน และทาง อปท. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะรับการถ่ายโอน อยากทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุด เพื่อของบประมาณในการซ่อมให้อยู่ในภาพใช้งานได้ดีเพื่อถ่ายโอนให้ อปท. ต่อไปแล้ว

2. บ่อน้ำบาดาลสาธารณะและบ่อของเอกชนจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่ ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ผ่าน สามารถขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่?

ตอบ : การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล จะต้องวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลก่อน ถ้ามีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบริโภคได้ จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ และจะต้องเก็บค่าวิเคราะห์น้ำด้วยหรือไม่นั้น ให้พิจารณาดังนี้
      1.กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมาพร้อมด้วยแล้ว ไม่ต้องเรียกเก็บค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
      2.กรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาลยังไม่มีรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณา ต้องดำเนินการดังนี้
        (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บตัวอย่างน้ำส่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเสียค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท
        (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะดำเนินการเอง โดยสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก็ได้ แต่ต้องเป็นบริษัทเอกชนที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ และการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนั้นจะต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ หรือ พารามิเตอร์ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด

3. การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ดูได้จากที่ไหน?

ตอบ : ปัจจุบันการออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หากอยู่ในเขตจังหวัดที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาต จะต้องใช้รหัสหมายเลข อปท. มาแทนรหัสหมายเลขเขตน้ำบาดาลจังหวัดแบบเดิม ซึ่งสามารถดูรหัสหมายเลขของ อปท. ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailcocaladmin.go.th)

4. การต่ออายุใบอนุญาต หากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะให้ดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ข้อ 1 กำหนดว่า การต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนั้น หากใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ ตามแบบ นบ. 2

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ