ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

(นบ./๒๐) คำขอแก้ไขใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง อ่าน : 79 ครั้ง

แบบ นบ./๒๒ คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

แบบ นบ./๒๔ รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตเจาะลึกลงไปเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,539 ครั้ง อ่าน : 1,656 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง อ่าน : 227 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง อ่าน : 257 ครั้ง

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง อ่าน : 149 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งวันที่เริ่มเจาะน้ำบาดาลและชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 1,525 ครั้ง อ่าน : 1,369 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,796 ครั้ง อ่าน : 2,256 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 909 ครั้ง อ่าน : 1,173 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ